rotating image
KDBI AVERAGE
Mon 22 Jul 2024
LH: 11
HV: 7
CC: 12
Maitland at 13:30
Temp 17.3° RH 49%
Williamtown at 13:30
Temp 17.5° RH 47%
Last refresh Mon 22 Jul 13:44:15 EST
Last refresh Mon 22 Jul 03:44:15 UTC